Strona główna arrow Regulaminy arrow Regulamin okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej stanowiący
Regulamin okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej stanowiący Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
15.05.2008.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 12

IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia  9 grudnia 2003 roku

w sprawie ramowych regulaminów

organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych.
 
Ramowy regulamin okręgowej komisji rewizyjnej

 

§ 1.

1. Pierwsze posiedzenie okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w terminie 30 dni od dnia wyboru.

2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się wyboru 1-2 wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

3. Do wyborów stosuje się odpowiednio przepisy § 6-8 Regulaminu wyborów do organów izb.

 

§ 2.

1. Decyzję o terminie i miejscu posiedzenia podejmuje przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.

2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia lub kontroli przesyła się na 7 dni przed terminem na adres domowy lub inny wskazany adres.

 

§ 3.

1. Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2. Do zakresu czynności przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej należy:

1)   reprezentowanie komisji;

2)   opracowywanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego realizacją;

3)   zwoływanie posiedzeń komisji;

4)   podpisywanie korespondencji w imieniu komisji;

5)   składanie w imieniu komisji informacji na posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium oraz sprawozdań na okręgowym zjeździe.


§ 4.

Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:

1)   okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę finansową dokumentów bankowych i kasowych izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;

2)   nadzór nad realizacją uchwał: okręgowego zjazdu, okręgowej rady i jej prezydium;

3)   kontrolę poprawnego gospodarowania finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwałami okręgowej rady i jej prezydium;

4)   składanie okręgowej radzie informacji i wniosków, a okręgowemu zjazdowi rocznych sprawozdań.


§ 5.

1. Decyzje komisji w przedmiocie przeprowadzania kontroli oraz zaleceń pokontrolnych podejmowane są w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.

 

§ 6.

1. Okręgowa komisja rewizyjna zawiadamia okręgową radę o terminie kontroli z 7 dniowym wyprzedzeniem, podając zakres kontroli oraz skład zespołu kontrolującego.

2.  Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku kontroli stanu kasy okręgowej izby.

3. Z każdej kontroli okresowej komisja sporządza protokół wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W protokole okręgowej komisji rewizyjnej winny być zawarte wyłącznie stwierdzone fakty i ustalenia poparte dokumentami.

4. Komisja przedkłada protokół pokontrolny przewodniczącemu okręgowej rady, któremu w terminie 7 dni przysługuje prawo do złożenia wyjaśnień pokontrolnych  i wniosków o uzupełnienie kontroli. Okręgowa komisja rewizyjna ma obowiązek ustosunkowania się do wyjaśnień i wniosków w terminie jednego miesiąca.

5. Po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ust. 4, przewodniczący komisji przedstawia protokół pokontrolny na najbliższym posiedzeniu okręgowej rady.

 

§ 7.

1. Pracownicy biura oraz członkowie prezydium, przewodniczący komisji lub zespołów problemowych udzielają okręgowej komisji rewizyjnej, na jej żądanie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

2. Okręgowy sąd i rzecznik udzielają wyjaśnień, na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej, wyłącznie w sprawach dotyczących realizacji budżetu tych organów.

3. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę dokumentów określonych w § 4 pkt 1 w obecności przewodniczącego okręgowej rady lub wskazanego przez niego członka prezydium okręgowej rady lub pracownika biura izby odpowiedzialnego za prowadzenie tych dokumentów. Sporządzenie kopii i odpisów dokumentów dopuszczalne jest w wypadku skierowania sprawy do organów ścigania. Fakt sporządzenia kopii i odpisów winien być zaznaczony  w protokole pokontrolnym.

 

§ 8.

W przypadku braku reakcji na wnioski i zalecenia pokontrolne okręgowa komisja rewizyjna może, na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3, ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych wnioskować do okręgowej rady o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu.

 

§ 9.

Obsługa kancelaryjna finansowa i prawna komisji należy do biura okręgowej izby.

 

Projekt i realizacja: AIP Computers Jelenia Góra