Strona główna arrow Regulaminy arrow Regulamin okręgowego sądu pielęgniarek i położnych stanowiący
Regulamin okręgowego sądu pielęgniarek i położnych stanowiący Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
15.05.2008.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 12

IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 grudnia 2003 r.

w sprawie ramowych regulaminów

organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych organów.

 

 

 

 

 

 

R e g u l a m i n  okręgowych sądów pielęgniarek i położnych

 

 

 

§ 1.

1. Regulamin określa tryb wewnętrznego funkcjonowania okręgowych sądów pielęgniarek i położnych.

 

Ma on na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań sądu, wynikających z ustawy oraz z rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r.
w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek
i położnych (Dz. U. Nr 9, poz. 45 z późn. zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem.

 

 

§ 2.

1. Działalnością okręgowego sądu pielęgniarek i położnych kieruje jego przewodniczący. Polecenia przewodniczącego wydane w zakresie wewnętrznego funkcjonowania sądu są wiążące dla członków sądu i dla pracowników obsługi kancelaryjnej.

 

2. Przewodniczący sądu podejmuje niezbędne czynności i wydaje stosowne polecenia zmierzające w szczególności do niezwłocznego zarejestrowania oraz nadawania biegu wpływającym do sądu sprawom, zapewnienia rytmicznej pracy sądu, terminowego
i dokładnego wykonywania orzeczeń i zarządzeń.

3. W celach szkoleniowych lub dla omówienia spraw organizacyjnych, przewodniczący sądu zwołuje narady członków sądu.

 

 

§  3.

1. Członkowie i pracownicy sądu są obowiązani do wykonywania swych czynności sprawnie i dokładnie, bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem nakazanych terminów,  w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań sądu

 

2.Rozprawy i posiedzenia powinna cechować punktualność ich rozpoczynania oraz dbałość o takie ich prowadzenie, które pozwoli unikać ich odraczania, bądź przerywania bez istotnej przyczyny. Przy wyznaczaniu terminu rozpoczęcia rozprawy lub posiedzenia należy uwzględnić czas dojazdu osób mieszkających poza siedzibą sądu.

 

 

 

§ 4.

Lokal, w którym przeprowadzana jest rozprawa powinien spełniać wymogi niezbędne dla zachowania powagi sądu. Powinny w nim być wydzielone miejsca dla sądu, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, obwinionej pielęgniarki/położnej i jej obrońcy.

 

 

§ 5.

Udzielanie do wglądu akt sprawy, dokonywanie z nich odpisów bądź wypisów wymaga zgody przewodniczącego sądu, a po wyznaczeniu składu sądzącego – przewodniczącego tego składu.

 

 

 

§ 6.

1. Przewodniczący sądu po otrzymaniu wniosku o ukaranie sprawdza, czy odpowiada on wymogom formalnym. W wypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek jest zwracany w celu uzupełnienia go rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, ze wskazaniem  równocześnie na czym uzupełnienie ma polegać.

2.Przewodniczący sądu kieruje sprawę na posiedzenie niejawne, jeżeli uzna, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania lub jego zawieszenia albo, że należy uzupełnić postępowanie wyjaśniające.

3.Po stwierdzeniu, że wniosek odpowiada wymogom formalnym i że nie zachodzą podstawy do skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, przewodniczący sądu wyznacza rozprawę.

W tym celu:

a) zarządza doręczenie odpisu wniosku o ukaranie obwinionej pielęgniarce/położnej

 

b) ustala termin rozprawy z uwzględnieniem upływu co najmniej 14 dni od doręczenia obwinionej pielęgniarce/położnej wniosku o ukaranie

 

c) wyznacza skład orzekający sądu, w tym także sędziego rezerwowego

 

d) zarządza wezwanie na rozprawę obwinioną pielęgniarkę/położną, świadków i biegłych oraz przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku o ukaranie, a także
w innych uwzględnionych wnioskach zgłoszonych przez strony przed rozpoczęciem rozprawy

 

e) zarządza zawiadomienie o terminie rozprawy obrońcę obwinionej pielęgniarki/ położnej i rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

1.  W zawiadomieniu  stron o rozprawie wymienia się skład orzekający sądu.

2. Przewodniczący sądu zwraca się do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z zapytaniem o karalność obwinionej pielęgniarki/położnej, jeżeli w aktach sprawy brak informacji o karalności, bądź też upłynął okres 6 miesięcy od jej sporządzenia.

 

 

§ 7.

Sędzia wyznaczony do składu orzekającego obowiązany jest z urzędu wyłączyć się od udziału w sprawie, jeżeli zachodzi jedna z przeszkód wskazanych w art. 40 i art. 41 kodeksu postępowania karnego.

 

 

 

§ 8.

1. W zawiadomieniach i wezwaniach należy wskazać w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić wezwana osoba oraz czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe.

 

2. Zawiadomienia, wezwania oraz odpisy orzeczeń i zarządzeń od których ich adresatowi przysługuje środek odwoławczy, przesyła się za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

 

§ 9.

1. W razie odroczenia lub przerwania rozprawy, należy ogłosić osobom na niej obecnym i zainteresowanym  termin następnego posiedzenia w tej sprawie, chyba że ze względu na przyczynę odroczenia lub przerwania rozprawy niezwłoczne wyznaczenie określonego terminu nie jest możliwe.

 

2. Jeżeli następny termin rozprawy został ogłoszony, należy pouczyć osoby zainteresowane, które z nich mają obowiązek stawić się na kolejną rozprawę bez osobnego wezwania, jednakże na żądanie osoby zainteresowanej należy wydać jej pismo wskazujące termin stawienia się w sądzie.

 

 

§ 10.

1. Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego. Do jego obowiązków należy w szczególności: zapewnienie sprawnego przebiegu rozprawy i jego zgodności
z obowiązującymi przepisami, a także dbałość o zachowanie porządku na sali rozpraw oraz powagi sądu przez wszystkie osoby obecne na rozprawie.

 

2. Przewodniczący udziela głosu stronom, pełnomocnikom oraz innym osobom zwracającym się do sądu.

3. Przewodniczący składu orzekającego powinien udzielić uczestnikom rozprawy niezbędnych informacji i wyjaśnień co do przysługujących im uprawnień.

 

 

§ 11.

Jeśli przewodniczący składu orzekającego nie zarządzi inaczej, każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub sąd zwraca się do niej.

 

 

 

§ 12.

1. Orzeczenie sporządza sędzia sprawozdawca.

 

2. W razie, gdy sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez sędziego sprawozdawcę nie jest możliwe lub napotyka na przeszkody, których czasu trwania nie można przewidzieć, uzasadnienie sporządza inny członek sądu, który brał udział w wydaniu orzeczenia.

 

 

§ 13.

1. Narada nad orzeczeniem sądu jest tajna. Członek sądu uczestniczący w naradzie ma obowiązek zachowania w tajemnicy jej przebieg.

2. Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na orzeczeniu przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki oraz podaje się je do wiadomości, a jeżeli członek składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne wyraził na to zgodę, także jego nazwisko.

 

 

§ 14.

Przewodniczący sądu sprawdza każdorazowo z urzędu, czy orzeczenie zawiera postanowienie o kosztach postępowania. Jeżeli w orzeczeniu brak takiego postanowienia, przewodniczący sądu określa te koszty zarządzeniem w terminie 14 dni od wydania orzeczenia, pouczając osobę ukaraną o przysługującym jej na to zarządzenie zażaleniu.

 

 

 

§ 15.

1. Po otrzymaniu odwołania od orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych przewodniczący bada, czy jest ono dopuszczalne, czy zostało wniesione przez uprawnioną osobę, z zachowaniem ustalonego terminu 14 dni dla wnoszenia odwołania, a następnie niezwłocznie przesyła je wraz z orzeczeniem i całością materiałów sprawy do Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

 

2. W wypadku stwierdzenia, że odwołanie nie spełnia warunków o jakich mowa w ust. 1, przewodniczący sądu wnosi sprawę na posiedzenie niejawne

 

 

§ 16.

1. Prawomocność orzeczenia, które uprawomocniło się w pierwszej instancji stwierdza przewodniczący sądu, odnotowując to pod tekstem orzeczenia wraz ze wskazaniem daty prawomocności.

2. Prawomocne orzeczenie skazujące przesyła się do rejestru ukaranych pielęgniarek
i położnych.

 

 

 

 

Obsługa kancelaryjna

 

§ 17.

1. W okręgowym sądzie prowadzi się oddzielnie na każdy rok kalendarzowy, według wzorów ustalonych przez przewodniczącego sądu, następujące rejestry:

 

a)  rejestr dla spraw rozpoznawanych na podstawie wniosku rzecznika o ukaranie,

 

b)  rejestr dla wpisywania korespondencji ogólnej oraz dotyczącej czynności podejmowanych w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek/położnych.

2. Dla spraw wpisanych do rejestru prowadzi się skorowidz alfabetyczny nazwisk obwinionych osób.

3. Korespondencja wysyłana z sądu podlega każdorazowo rejestracji w księdze ekspedycji.

4. Wpisu spraw do rejestru dokonuje się na pisemne polecenie przewodniczącego sądu.

5. Zapisów w poszczególnych rubrykach rejestrów należy dokonywać na bieżąco, dokładnie i czytelnie.

 

 

§ 18.

1. Dla każdej sprawy, z chwilą jej wpisania do rejestru  zakłada się odrębne akta. Otrzymują one oznaczenie zawierające w kolejności: symbol rejestru, numer odpowiadający pozycji wpisu do rejestru oraz dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego. Oznaczeniem tym należy opatrywać każdy sporządzony w danej sprawie dokument.

 

2. Akta należy prowadzić chronologicznie. Powinny one być ponumerowane, spięte lub zszyte. Nie jest dopuszczalne przechowywanie dokumentów procesowych poza aktami.

 

 

§ 19.

1. Osoba prowadząca obsługę kancelaryjną obowiązana jest dokładnie i terminowo wykonywać polecenia przewodniczącego sądu (bądź składu sędziowskiego).

 

2. Wpływającą do sądu korespondencję należy niezwłocznie przedkładać przewodniczącemu sądu, a jeżeli dotyczy ona określonej sprawy, w której został już wyznaczony skład orzekający – przewodniczącemu tego składu.

 

 

§ 20.

Osoba prowadząca obsługę kancelaryjną sądu jest uprawniona do uwierzytelniania odpisów dokumentów procesowych.

 

Zmieniony ( 15.05.2008. )
 

Projekt i realizacja: AIP Computers Jelenia Góra