Strona główna arrow Regulaminy arrow Regulamin okręgowej rady pielęgniarek i położnych stanowiący
Regulamin okręgowej rady pielęgniarek i położnych stanowiący Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
14.05.2008.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12

V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 9 grudnia 2003 roku  w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

 

Ramowy regulamin okręgowej rady pielęgniarek i położnych

 

 

1. Pierwsze posiedzenie okręgowej rady zwołuje jej przewodniczący w ciągu 30 dni od daty zakończenia zjazdu.

 

2. Na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada, w głosowaniu tajnym wybiera prezydium. Przepisy § 6 - 8 Regulaminu wyborów do organów izb stosuje się odpowiednio.

 

3. Nie później niż na drugim posiedzeniu okręgowej rady dokonuje się podziału czynności między członków prezydium.

 

 

§ 2.

1. Okręgowa rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 

2. Posiedzenia okręgowej rady zwoływane są przez przewodniczącego, prezydium lub na wniosek 1/3 członków okręgowej rady.

 

§ 3.

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad okręgowej rady wraz z projektami uchwał zwołujący posiedzenie prześle członkom rady, przewodniczącym okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

2. W posiedzeniach okręgowej rady mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego, radę lub jej prezydium.

 

 

§ 4.

1. Posiedzeniom okręgowej rady przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady.

 

2. Do posiedzeń okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy § 11-16 Ramowego regulaminu okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych.

 

3. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz lub zastępujący go członek prezydium i protokolant, jeżeli został wyznaczony przez radę lub jej prezydium.

4. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od daty zakończenia obrad.

 

5. Protokół przyjmuje okręgowa rada na następnym posiedzeniu.

 

 

§ 5.

1. Posiedzenia prezydium okręgowej rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

2. Posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący rady lub zastępujący go wiceprzewodniczący.

 

3. Do posiedzeń prezydium okręgowej rady przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 6.

Podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych okręgowej izby wymaga współdziałania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza.

 

 

§ 7.

Przewodniczący okręgowej rady w szczególności:

 

1)   reprezentuje okręgową izbę pielęgniarek i położnych;

 

2)   kieruje pracami okręgowej rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;

 

3)   przedstawia okręgowemu zjazdowi sprawozdania z działalności;

 

4)   jest reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 

 

§ 8.

1. Wiceprzewodniczący okręgowej rady są zastępcami przewodniczącego w ustalonym przez radę zakresie.

 

2. Na okres swojej nieobecności przewodniczący rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie go zastępował.

 

3. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego jest niemożliwe, prezydium okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

 

 

§ 9.

1. Sekretarz okręgowej rady nadzoruje wykonanie uchwał okręgowej rady i prezydium rady.

 

2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

 

1)   sporządzanie protokółów z posiedzeń okręgowej rady i prezydium rady;

 

2)   nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością okręgowej rady i jej prezydium;

 

3)   przygotowanie projektów uchwał okręgowej rady i jej prezydium, z wyłączeniem projektów uchwał związanych z gospodarką finansową izby;

 

4)   przyjmowanie skarg i wniosków.

 

§ 10.

1. Skarbnik okręgowej rady odpowiada za gospodarkę finansową okręgowej izby, a w szczególności:

 

1)   przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansowa izby i nadzoruje ich wykonanie;

 

2)   przygotowuje projekt budżetu okręgowej izby;

 

3)   przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia okręgowemu zjazdowi;

 

4)   nadzoruje rachunkowość i sprawozdawczość finansową okręgowej izby;

 

5)   zgłasza wnioski o egzekucję wierzytelności lub ich umorzenie.

 

2. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

 

 

§ 11.

Do obowiązków członka okręgowej rady należy w szczególności:

 

1)   uczestniczenie w posiedzeniach okręgowej rady;

 

2)   uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych;

 

3)   realizowanie innych zadań wyznaczonych przez okręgową radę;

 

4)   składanie informacji z realizacji zadań powierzonych przez okręgową radę.

 

 

§ 12.

1. Okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania przez swoich pełnomocników.

 

2. Okręgowa rada za zgodą delegata, wskazanego przez delegatów lub członków samorządu danego rejonu, powierzy mu obowiązki związane z pełnieniem funkcji pełnomocnika.

3. Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołanie pełnomocnika w zakładzie pracy, w którym nie pracuje żaden z delegatów, okręgowa rada może powierzyć obowiązki pełnomocnika innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.

4. Okręgowa rada udziela pełnomocnictwa na piśmie.

5. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być udzielane oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń okręgowej rady.

6. Pełnomocnik okręgowej rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu.

7. Okręgowa rada w celu zapewnienia należytego działania pełnomocników zwołuje ich zebranie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Zebraniu pełnomocników przewodniczy przewodniczący okręgowej rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

9. Porządek zebrania obejmuje:

    1)   przyjęcie sprawozdań pełnomocników (sprawozdanie dotyczy: sytuacji w miejscu pracy i wykonanych w imieniu rady zadań);  

    2)   przekazanie wszelkich niezbędnych informacji o pracach okręgowej rady;

    3)   zapoznanie z nowo wydanymi przepisami dotyczącymi członków samorządu;

    4)   przedstawienie stanowiska samorządu związanego z negocjowaniem warunków pracy i płacy;

    5)   informowanie o organizowanych szkoleniach i możliwościach korzystania z nich.

Porządek zebrania może obejmować inne sprawy związane z działalnością pełnomocników.

10. Do obowiązków pełnomocnika okręgowej rady należy w szczególności:

    1)   negocjowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładów pracy, zgodne z udzielonym pełnomocnictwem;

    2)   integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

    3)   informowanie o uchwałach okręgowej rady;

    4)   wykonanie innych czynności zleconych przez okręgową radę.

11. Okręgowa rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków samorządu danego rejonu może zdecydować o pozbawieniu pełnomocnictwa osoby, która nienależycie wypełnia swe obowiązki. Decyzja o pozbawieniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i złożona do protokółu.

 

§ 13.

Obsługa kancelaryjna, finansowa oraz  prowadzenie   księgowości   okręgowej   izby, udzielanie pomocy prawnej organom okręgowej izby oraz sporządzenie analiz, ocen,  sprawozdań należy do biura okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

 

Zmieniony ( 15.05.2008. )
 

Projekt i realizacja: AIP Computers Jelenia Góra