Strona główna arrow Regulaminy arrow Regulamin okręgowej komisji rewizyjnej stanowiący
Regulamin okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych stanowiący Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
14.05.2008.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12

 

IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia  2003 rokuw sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych pielęgniarek i położnych 

 

 

 

  

 

Ramowy regulamin  

 

okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych

 

  § 1. 1. Okręgowy zjazd jest najwyższym organem okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

 

2. W okręgowym zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym jedynie delegaci wybrani w rejonach wyborczych.

 

3. W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym nie będący delegatami członkowie ustępującej okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy.

 

4. W zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni przez okręgową radę lub okręgowy zjazd. § 2. 1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu, z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa, okręgowa rada prześle każdemu delegatowi zjazdu oraz członkom ustępujących organów okręgowej izby co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.

 

2. Sprawozdanie z działalności: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika, a także projekty uchwał, które mają być podjęte za zjeździe okręgowa rada prześle uczestnikom zjazdu wraz z zawiadomieniem o którym mowa w ust.1.

 

§ 3.1. Delegata na zjazd obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach zjazdu i komisji zjazdowej.

 

2. Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej.

 

3. Delegaci potwierdzają obecność na zjeździe podpisami na listach obecności każdego dnia przed rozpoczęciem obrad.

 

4. Po podpisaniu listy obecności delegaci otrzymują mandaty, którymi poprzez podniesienie oddają głos w głosowaniu jawnym.

 

5. Za nieusprawiedliwioną nieobecność lub nie uzasadnione wcześniejsze opuszczenie obrad delegat może być obciążony proporcjonalną częścią kosztów zjazdu.

 

 § 4. 1. Zjazd jest władny do podejmowania uchwał i dokonania wyboru organów okręgowej izby przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

3. W przypadku braku quorum ponowny termin zjazdu ustała okręgowa rada, przy czym ten termin nie może przypaść później niż 2 miesiące i nie wcześniej niż 3 tygodnie po pierwszym terminie zjazdu.

 

4. Zjazd może w wyjątkowych wypadkach odbywać się w dwóch turach. Decyzję przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich po przerwie podejmuje zjazd na wniosek prezydium zjazdu w głosowaniu jawnym.

 

5. Przerwa między poszczególnymi turami nie może być dłuższa niż 30 dni

 

6. Prezydium zjazdu i komisje wybrane na pierwszym posiedzeniu kontynuują swoje czynności na kolejnym posiedzeniu, zgodnie z porządkiem obrad przyjętym na pierwszym posiedzeniu.

 

 § 5.1. Posiedzenia zjazdu są jawne dla członków samorządu pielęgniarek i położnych.

 

2. Zjazd może z ważnych powodów uchwalić tajność posiedzenia lub jego części za zgodą co najmniej połowy uczestniczących w zjeździe delegatów.  § 6. Porządek obrad zjazdu obejmuje w szczególności:

 

1)   otwarcie zjazdu i wystąpienie przewodniczącego okręgowej rady oraz zaproszonych gości;

 

2)   wybór osób uprawnionych do liczenia głosów oddanych w głosowaniu jawnym;

 

3)   wybór przewodniczącego zjazdu;

 

4)   wybór zastępców przewodniczącego i sekretarzy zjazdu -stanowiących z przewodniczącym prezydium zjazdu;

 

5)   wybór komisji mandatowej;

 

6)   sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowej;

 

7)   przyjęcie porządku obrad;

 

8)   przyjęcie regulaminu obrad;

 

9)   wybór komisji zjazdowych;

 

10)    przedstawienie sprawozdań organów izby;

 

11)    podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów izby;

 

12)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium ustępującej okręgowej radzie;

 

13)    wybory przewodniczących i członków organów izby;

 

14)    rozpatrzenie wniosków;

 

15)    podjęcie innych uchwał;

 

16)    sprawozdanie komisji uchwał i wniosków;

 

17)    zamknięcie zjazdu.

 

 § 7. Przewodniczący okręgowej rady otwiera zjazd i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu.

 

 § 8. Przewodniczący zjazdu przy pomocy członków prezydium:

 

1) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, regulaminu zjazdu oraz dyscypliny na sali obrad;

 

2) kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem obrad, udziela głosu delegatom i zaproszonym gościom;

 

3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

 

 § 9. 1. Komisjami zjazdowymi są

 

    1) komisja mandatowa -która stwierdza czy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;

 

    2) komisja wyborcza – która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur, przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej          sporządza listy kandydatów;

 

    3) komisja skrutacyjna -która informuje o zasadach i sposobie głosowania, przygotowuje karty do głosowania, rozdaje je delegatom, zbiera   głosy do sprawdzonych i zamkniętych przez nią urn wyborczych, przelicza głosy i ustala wyniki wyborów w protokole, w którym określa:

 

       a) liczbę uprawnionych do głosowania,

 

       b) liczbę głosów oddanych,

 

       c) liczbę głosów ważnych,

 

       d) liczbę głosów nieważnych,

 

       e) liczbę głosów oddanych na każdego kandydata,

 

    4) komisja uchwał i wniosków – która przyjmuje od delegatów propozycje uchwał i wniosków wraz z uzasadnieniem na piśmie oraz opracowuje ich projekty dla zjazdu.

 

2. Zjazd może zarządzić wybór także innych komisji pracujących na zjeździe.

 

3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do organów izby.

 

 § 10.1. Komisje wybierają ze swego składu: przewodniczącego, zastępcę (zastępców) oraz sekretarza.

 

2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.

 

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 

 § 11.1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem postanowień  § 12 ust. 1 i 2.

 

2. Uczestnicy zjazdu zgłaszają chęć udziału w dyskusji sekretarzowi.

 

3. Uczestnik zjazdu nie może zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że do kolejnego zabrania głosu wezwie go przewodniczący zjazdu.

 

4.  Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać przemawiającemu głos.

 

5.  Zjazd może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.

 

 § 12.1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu przewodniczącym: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu, okręgowemu rzecznikowi oraz zaproszonym gościom poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.

 

2. Pozostałym uczestnikom zjazdu przewodniczący zjazdu udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

 

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

 

1)   przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;

 

2)   uchwalanie tajności posiedzenia;

 

3)   zamknięcie listy mówców;

 

4)   zamknięcie dyskusji;

 

5)   odesłanie do komisji celem rozpatrzenia i opracowania;

 

6)   głosowanie bez dyskusji;

 

7)   zmianę porządku obrad;

 

8)   przeprowadzenie głosowania;

 

9)   głosowanie imienne;

 

10)    ograniczenie czasu przemówienia;

 

11)    sprawdzenie quorum;

 

12)    reasumpcję głosowania;

 

13)    uchwalenie tajności głosowania;

 

14) zamknięcie listy kandydatów.

 

4. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.

 

 § 13. 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, przewodniczący zjazdu oznajmia, że zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem przez przewodniczącego zjazdu przystąpienia do głosowania.

 

2. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

 

1)   głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;

 

2)   głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwał, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;

 

3)   głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

 

3. Przewodniczący zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał.4. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 7.

 

5. Obliczenia oddanych głosów dokonują osoby uprawnione do liczenia głosów w głosowaniu jawnym i podają sekretarzom zjazdu wyniki głosowania.

 

6. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący zjazdu.

 

7. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.

 

 § 14. 1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.

 

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

 

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

 

4. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 1/5 delegatów biorących udział w posiedzeniu.

 

5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego. § 15. W trybie przewidzianym dla uchwał zjazd może podejmować:

 

1)   rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania;

 

2)   oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;

 

3)   deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania;

 

4)   apele - zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania.

 

 § 16. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

 

§ 17. 1. Z przebiegu zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad.

 

2. Protokół posiedzenia zjazdu obejmuje szczegółowy zapis przebiegu obrad, a także w załącznikach:

 

1)   protokoły komisji zjazdowych;

 

2)   pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów zjazdu.

 

3. Przewodniczący zjazdu jest obowiązany w ciągu 30 dni przekazać dokumenty zjazdu okręgowej radzie.

 

4. Odpis protokołu znajdować się będzie do wglądu zainteresowanych członków samorządu w biurze okręgowej izby. Delegat lub uczestnik zjazdu, biorący udział w dyskusji, może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu 30 dni od daty przekazania przez przewodniczącego zjazdu dokumentów okręgowej radzie5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium zjazdu większością głosów.

 

6. Protokół do którego nie wniesiono poprawek lub zastrzeżeń uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokółu potwierdzają podpisami wszyscy członkowie prezydium zjazdu.

 

 
Zmieniony ( 15.05.2008. )
 

Projekt i realizacja: AIP Computers Jelenia Góra