Strona główna arrow Regulaminy arrow Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków
Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
14.05.2008.
Załącznik do uchwały nr 10

 

IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 roku.

 

w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków

 

 

 

 

 

Regulamin wyborów do organów izb oraz tryb odwoływania ich członków

 

 

 

 

 

Rozdział I  

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1. Regulamin określa tryb wyborów i odwoływania członków organów izb pielęgniarek i położnych.

 

 

 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

1)      ustawa – ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 41, poz.178, z późniejszymi zmianami);

 

2)      zjazd – okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych oraz Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

 

3)      organ izby – okręgową radę pielęgniarek i położnych, okręgową komisję rewizyjną, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Komisję Rewizyjną, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych;

 

4)      kandydat – kandydata na delegata na zjazd lub na stanowisko w organach izb pielęgniarek i położnych;

 

5)      członek samorządu – osoby wpisane na listę okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

 

6)      zgromadzenie wyborcze – zebranie pielęgniarek i położnych rejonu wyborczego, zjazd lub organ izby;

 

7)      delegat – delegat na okręgowy zjazd lub Krajowy Zjazd.

 

 

 

§ 3. Wybory do organów izb pielęgniarek i położnych są równe i odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

 

 

 

§ 4. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje:

 

1)      na zebraniu rejonu wyborczego- pielęgniarkom i położnym umieszczonym na liście członków izby właściwej dla tego rejonu;

 

2)      na okręgowym zjeździe – delegatom wybranym na zebraniach wyborczych w rejonach wyborczych;

 

3)      na Krajowym Zjeździe – delegatom wybranym na okręgowych zjazdach;

 

4)      na zebraniach organu izby – członkom tego organu.

 

2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje członkom zawieszonym w prawie wykonywania zawodu. 

 

§ 5.1. Bierne prawo wyborcze przysługuje:

1)      na zebraniach wyborczych rejonu wyborczego – pielęgniarkom i położnym posiadającym czynne prawo wyborcze, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych ukaranych karą wymienioną w art. 39 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy;

 

2)      na okręgowym zjeździe – delegatom na zjazd okręgowy z zastrzeżeniem ust.2;

 

3)      na Krajowym Zjeździe – delegatom na Krajowy Zjazd z zastrzeżeniem ust.2.

 

2. Bierne prawo wyborcze do sądów pielęgniarek i położnych przysługuje pielęgniarkom  i położnym mającym, co najmniej siedmioletni staż pracy.

 

 

 

§ 6. 1. Wyboru dokonuje się poprzez wskazanie na karcie do głosowania kandydata(kandydatów), na którego (których) głosujący oddaje swój głos. Wskazanie następuje poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje swój głos lub też skreślenie kandydatów, na których głosujący nie głosuje i pozostawienie nazwiska kandydata (kandydatów), na którego (których) głosujący oddaje swój głos-zgodnie z pouczeniem na karcie do głosowania

 

2. Nazwiska  kandydatów   umieszcza   się   na   karcie   do   głosowania  w   kolejności alfabetycznej.3. Karta do głosowania zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie wskazań nie większej niż liczba członków organu, do którego przeprowadzane jest głosowanie.

 

4. Głosowanie odbywa się przy użyciu jednakowo oznakowanych kart do głosowania.5. Wzory kart do głosowania dotyczące głosowań na zgromadzeniach wyborczych ustala odpowiednia komisja wyborcza.6. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania lub gdy karta do głosowania została przekreślona w całości. 

 

§ 7. 1. Głosować można tylko osobiście i tylko w jednym rejonie wyborczym.

 

2.         W wyborach delegatów na okręgowy zjazd, przed wydaniem kart do głosowania, wyborcy potwierdzają swój udział w głosowaniu podpisem w rejestrze wyborców rejonu wyborczego.3. W wyborach do organów izb oddanie głosu wymaga okazania członkowi komisji skrutacyjnej, mającemu pieczę nad urną wyborczą, ważnego mandatu delegata. W przypadku zarządzenia głosowania imiennego przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 8. Do ważności wyborów wymagane są: obecność na zgromadzeniu wyborczym w czasie głosowania, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania oraz zgłoszenie większej liczby kandydatów aniżeli mandatów do obsadzenia, z zastrzeżeniem postanowień  § 17 ust. 5.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

 

 

Zasady wyborów delegatów na okręgowy zjazd.

 

 

 

§ 9. 1. Wybory delegatów na okręgowy zjazd zarządza okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

 

2. Zarządzając wybory okręgowa rada ustala rejony wyborcze, określa liczbę delegatów na okręgowy zjazd z każdego rejonu wyborczego oraz powołuje komisję wyborczą i uchwala regulamin jej działania.

 

3. Okręgowa rada ustalając liczbę delegatów na okręgowy zjazd może określić liczbę mandatów przypadających na pielęgniarki i położne proporcjonalnie do ich liczby w rejonie wyborczym. W takim przypadku głosujący dokonuje wyboru głosując odrębnie na pielęgniarki i położne.

 

4. Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej winien określać:

 

1)   sposób udostępniania do publicznej wiadomości rejestru wyborców;

 

2)   sposób powiadamiania o terminach i miejscach zebrań wyborczych;

 

3)   zasady organizacji oraz porządek zebrania wyborczego;

 

4)   wzór karty do głosowania;

 

5)   zasady i tryb głosowania;

 

6)   wzór protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej;

 

7)   rodzaje dokumentów przekazywanych z rejonów wyborczych do okręgowej komisji wyborczej;

 

8)   sposób i zasady archiwizowania dokumentów dotyczących wyborów.

 

5.         Regulamin działania okręgowej komisji wyborczej może w sposób szczegółowy regulować zagadnienia unormowane w § 12-18 niniejszego regulaminu i określać wzór zawiadomienia o zebraniu wyborczym oraz wzór protokołu zebrania wyborczego.

 

 

 

§ 10. 1. Delegaci na okręgowy zjazd wybierani są zwykłą większością głosów.

 

2.         Wyboru delegatów dokonuje się w stosunku jeden delegat na 20 – 100 członków samorządu, przy czym określona liczba ustalana jest przez okręgową radę jednolicie dla wszystkich rejonów wyborczych.3.         Jeżeli w wyniku podzielenia liczby pielęgniarek i położnych należących do rejonu wyborczego przez liczbę, o której mowa w ust. 2, reszta dzielenia przewyższa połowę tej liczby, okręgowa rada może przyznać dodatkowy mandat delegata. 

 

§ 11. 1. Rejony wyborcze powinny obejmować zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne, w których wykonują zawód pielęgniarki i położne. W dużych zakładach może być tworzony więcej niż jeden rejon wyborczy.

 

2.         Dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, rejony wyborcze mogą być tworzone na określonym terytorium.3.         Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku małych zakładów i jednostek organizacyjnych, w których z uwagi na liczbę wykonujących zawód pielęgniarek i położnych nie można utworzyć rejonu wyborczego. 

 

§ 12. 1. Okręgowa komisja wyborcza przygotowuje rejestry wyborców oddzielnie dla każdego rejonu wyborczego obejmujące wszystkie osoby, którym przysługuje czynne prawo wyborcze z podaniem imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu.

 

2. Rejestry wyborców winny być wywieszone w rejonie wyborczym na tablicach ogłoszeń lub podane do publicznej wiadomości w inny sposób, określony przez okręgową radę, miesiąc przed terminem zebrań wyborczych.

 

3. Pielęgniarka i położna niepracująca, emerytka lub rencistka, może uczestniczyć w wyborach we wskazanym przez siebie rejonie wyborczym na obszarze okręgowej izby, której jest członkiem.

 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać wniesiony do okręgowej komisji wyborczej nie później niż 14 dni przed terminem zebrań wyborczych.

 

5. Reklamacje w sprawie rejestru wyborców mogą być składane przez osoby zainteresowane nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów.

 

 

 

§ 13. 1. Zebranie wyborcze pielęgniarek i położnych rejonu wyborczego zwołuje i nadzoruje okręgowa komisja wyborcza.

 

2. Pielęgniarki i położne należące do rejonu wyborczego powinny być powiadomione o pierwszym terminie i miejscu zebrania wyborczego co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

 

 

 

§ 14. 1. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej. Zebranie wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz członków komisji mandatowo–skrutacyjnej.

 

2. Przedstawiciel okręgowej komisji wyborczej po wyborze przewodniczącego zebrania pełni funkcję doradcy.3. Członkiem komisji mandatowo-skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca w wyborach.

 

4. Z zebrania wyborczego sporządza się protokół, który po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyniku wyborów przekazuje się do okręgowej komisji wyborczej wraz z protokołem komisji mandatowo – skrutacyjnej.

 

 

 

§ 15. 1. Kandydatów zgłasza się podczas zebrania wyborczego ustnie lub pisemnie.

 

2.         Zgłoszenie powinno zawierać:1) imię i nazwisko zgłaszającego;

 

2) imię, nazwisko oraz zawód kandydata;

 

3) miejsce pracy kandydata.

 

3.         Kandydaturę może zgłosić wyłącznie członek samorządu uczestniczący w zebraniu wyborczym.4.         Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie to może być zgłoszone pisemnie.5. Kandydaci powinni przedstawić informację o przebiegu pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.

 

 

 

§ 16. 1. W dużych rejonach wyborczych zebrania wyborcze, obejmujące czynności wymienione w § 15 można zwołać w komórkach organizacyjnych rejonu wyborczego.

 

2. Na zebraniach wyborczych w komórkach organizacyjnych wybiera się członków komisji mandatowo-skrutacyjnej rejonu wyborczego.

 

3. Do zebrań wyborczych w komórkach organizacyjnych stosuje się odpowiednio  § 13-15.

 

4. Na zebraniach wyborczych w komórkach organizacyjnych nie przeprowadza się głosowania. Postanowienia § 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 17. 1. Głosowanie przeprowadza i nadzoruje komisja mandatowo–skrutacyjna.

 

2. W celu odbycia głosowania zebranie może zostać przerwane i głosowanie może odbyć się w innym terminie -jednym dla całego rejonu wyborczego. Okręgowa rada może ustalić jeden termin głosowania dla wszystkich rejonów wyborczych.3. Do zadań komisji mandatowo–skrutacyjnej należy:1)         przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd;

 

2)         sprawdzanie list kandydatów i opublikowanie ich w sposób zwyczajowo przyjęty w rejonie wyborczym;3)         przygotowanie kart do głosowania w kolejności alfabetycznej;4)         czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów;5)         ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych delegatów na okręgowy zjazd;

 

6)         ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym.

 

4. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

 

1)         alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów;

 

2)         liczbę uprawnionych do głosowania;

 

3)         liczbę oddanych głosów;

 

4)         liczbę oddanych głosów ważnych;

 

5)         liczbę oddanych głosów nieważnych;

 

6)         liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów;

 

7)         listę wybranych delegatów;

 

8)         podpisy członków komisji.

 

5. W przypadku, gdy w głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa uprawnionych do głosowania lub zgłoszono tą samą lub mniejszą liczbę kandydatów aniżeli mandatów do obsadzenia okręgowa komisja wyborcza zarządza ponowne głosowanie zawiadamiając o jego terminie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W drugim głosowaniu wybory są ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w głosowaniu i liczbę zgłoszonych kandydatów.

 

 

 

§ 18. 1. Okręgowa komisja wyborcza na podstawie otrzymanych protokołów stwierdza ważność wyborów i sporządza listę delegatów na okręgowy zjazd, którą przekazuje okręgowej radzie.

 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad wyborów okręgowa komisja wyborcza unieważnia wybory w rejonie wyborczym i zwołuje ponownie zebranie wyborcze.

 

3. Okręgowa komisja wyborcza rozpatruje skargi na nieprawidłowości w przebiegu wyborów, które można wnosić w terminie 2 tygodnie od ich zaistnienia.

 

4. W przypadku odrzucenia skargi przez okręgową komisję wyborczą, wnoszącemu przysługuje odwołanie do okręgowej rady w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia uchwały odrzucającej skargę. Uchwała okręgowej rady w przedmiocie rozpoznania odwołania jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział III

 

 

 

Wybory do organów izb oraz delegatów na Krajowy Zjazd.

 

 

 

§ 19. 1. Okręgowy zjazd dokonuje wyboru: przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu, okręgowego rzecznika oraz odrębnie członków okręgowej rady pielęgniarek i położnych, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu pielęgniarek i położnych oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a także delegatów na Krajowy Zjazd.

 

2. Okręgowa rada dokonuje wyboru: wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i członków prezydium.

 

3. Okręgowa komisja rewizyjna dokonuje wyboru: wiceprzewodniczących i sekretarza.

 

4. Okręgowy sąd dokonuje wyboru wiceprzewodniczących.

 

5. Okręgowy rzecznik, jako organ kolegialny, dokonuje wyboru pierwszego i drugiego zastępcy okręgowego rzecznika.

 

6. Krajowy Zjazd dokonuje wyboru: Prezesa Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz odrębnie członków Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych i zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 7. Naczelna Rada dokonuje wyboru: wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków Prezydium.

 

8. Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru: wiceprzewodniczących i sekretarza.

 

9. Naczelny Sąd dokonuje wyboru wiceprzewodniczących.

 

10. Naczelny Rzecznik, jako organ kolegialny, dokonuje wyboru pierwszego i drugiego zastępcy Naczelnego Rzecznika. 

 

§ 20. 1. Kandydatów do organów izb wymienionych w § 19 zgłasza się pisemnie.

 

2. Postanowienia § 15 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 1-2.

 

 

 

§ 21. 1. W wyborach do organów izb i delegatów na Krajowy Zjazd przeprowadzanych na okręgowym zjeździe należy obok imienia i nazwiska kandydata umieścić nazwę powiatu, na terenie którego został wybrany.

 

2. W wyborach przeprowadzanych do organów Naczelnej Izby należy obok imieniai nazwiska kandydata podać siedzibę okręgowej izby, w której delegat otrzymał mandat.

 

 

 

§ 22. 1. Wybory do organów izby powinny się odbywać odrębnie dla każdego organu z zastrzeżeniem, że nie można jednocześnie być wybranym do więcej niż jednego organu danej izby.

 

2.  Osoba będąca członkiem następujących organów:

 

1) okręgowej komisji rewizyjnej;

 

2) okręgowego sądu;

 

3) okręgowego rzecznika;

 

- nie może być członkiem takich samych organów Naczelnej Izby.

 

 

 

§ 23. Członków organów izb wybiera się spośród delegatów na zjazd.

 

 

 

§ 24. 1. Wybory na stanowiska: Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczącego okręgowej rady pielęgniarek i położnych, przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu pielęgniarek i położnych, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, dokonuje się przed wyborem pozostałych członków tych organów.

 

2. Wyboru na stanowiska wymienione w ust.1 dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

3. Jeżeli żaden z kandydatów na stanowiska wymienione w ust. 1 nie uzyskał wymaganej większości głosów-przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

 

4. Wyboru pozostałych członków organów izb nie wymienionych w ust. 1 oraz delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje się zwykłą większością głosów.

 

 

 

§ 25.1. Wybory na stanowiska wymienione w § 19 ust. 2-5 oraz 7-10 odbywają się na pierwszym posiedzeniu organu.

 

2. Wyboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów przeprowadza się ponowne głosowanie.

 

 

 

§ 26. 1. Wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych dokonuje się w stosunku jeden delegat do określonej przez Naczelną Radę w uchwale o zwołaniu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych liczby członków izby pielęgniarek i położnych.

 

2. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby członków okręgowej izby przez liczbę, o której mowa w ust. 1, reszta z dzielenia przewyższa połowę tej liczby, okręgowy zjazd jest upoważniony do wyboru dodatkowego delegata.

 

 

 

§ 27. Okręgowa rada obowiązana jest w ciągu 30 dni od dnia odbycia zjazdu powiadomić Naczelną Radę o wyborze organów izby oraz wyborze delegatów na Krajowy Zjazd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

 

 

Wygaśnięcie mandatu oraz tryb odwoływania delegatów na zjazd i członków organów izb.

 

 

 

§ 28. 1. Mandat delegata lub członka organu izby wygasa w przypadkach przewidzianych w art. 16 ustawy.

 

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza okręgowa rada lub odpowiednio Naczelna Rada.

 

 

 

 

 

§ 29. Do odwoływania delegatów na zjazd oraz członków organów izb stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

 

 

 

§ 30. 1. Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do okręgowej rady, przez co najmniej 1/5 członków rejonu wyborczego tego delegata.

 

2. Jeżeli wniosek spełnia wymogi określone w ust.1 okręgowa rada w terminie 45 dni zwołuje zebranie rejonu wyborczego, z którego wpłynął wniosek.

 

3. O zebraniu zawiadamia się delegata którego wniosek dotyczy listem poleconym który winien być wysłany przynajmniej 30 dni przed terminem zebrania.4.Odwołanie delegata na okręgowy zjazd dokonuje zebranie pielęgniarek i położnych rejonu wyborczego tego delegata, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków tego rejonu wyborczego.5. Okręgowa rada powiadamia Naczelną Radę w terminie 30 dni o odwołaniu delegata na zjazd okręgowy będącego członkiem organu Naczelnej Izby lub delegatem na Krajowy Zjazd. 

 

§ 31. 1. Wniosek o odwołania członka organu izby lub delegata na Krajowy Zjazd, wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony do okręgowej rady lub odpowiednio Naczelnej Rady, przez co najmniej 1/5 delegatów lub członków organu który dokonał wyboru.

 

2. Odwołania członka organu izby lub delegata na Krajowy Zjazd dokonuje organ który dokonał wyboru. Przepisy § 30 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą członków organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wybieranych przez Krajowy Zjazd.

 

 

 

§ 32. Okręgowa rada lub odpowiednio Naczelna Rada zawiadamia niezwłocznie osobę odwołaną o odwołaniu.

 

 

 

Rozdział V

Wybory uzupełniające

 

 

 

§ 33. Wybory uzupełniające może zarządzić okręgowa rada lub odpowiednio Naczelna Rada w przypadku wygaśnięcia mandatu delegata lub członka organu.

 

 

 

§ 34. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów delegatów oraz członków organów izb.
 
Zmieniony ( 14.05.2008. )
 

Projekt i realizacja: AIP Computers Jelenia Góra